Can Do Series

ชุด Can Do ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนตั้งแต่รุ่นเยาว์ที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปถึงผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีการเรียนการสอนผ่านสาระการเรียนรู้โดยอาศัยธีมและเรื่องราว มีตัวละครหลักสองตัวคือ 'Candy' และ 'Dodi'

ชุด Can Do มีระดับความยากสองระดับได้แก่ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

คู่มือการสอน

คู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอน Can Do ของเราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ทักษะได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยต้องมีการประเมินด้วยข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร (Anglia Examinations)

โดยชุดนี้ไม่เพียงแค่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ Anglia Examinations เท่านั้น แต่ยังรวมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ครอบคลุมภาษาสำหรับการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆ และภาษาที่เกี่ยวกับชุมชนและโลกด้วย เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของครูผู้สอนของเราต่อไป และนำเกณฑ์การประเมินสำหรับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) มาพิจารณาด้วย

ตามทฤษฎีพหุปัญญานั้น นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจและความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนของ Can Do จัดทำขึ้นโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการสอนนักเรียน EFL และ ESL และได้มีการปรับปรุงแนวทางการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการสอนแบบนั่งร้าน (Scaffolding) เป็นแนวทางการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยตรง โดยใช้สื่อการสอน คำแนะนำ และกำลังใจที่มีการจัดลำดับอย่างเป็นระบบ

ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจสื่อการสอน การแก้ปัญหา และปลูกฝังความรู้ให้แก่พวกเขาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปูทางไปสู่เนื้อหาในระดับที่สูงขึ้น

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นการเรียนรู้ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมที่พัฒนาการใช้ภาษาในบริบทสภาพจริง แทนที่จะเน้นที่โครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น

เน้นการพัฒนาและฝึกทักษะทางภาษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนาความเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะนำความรู้ใหม่ๆ ไปใช้

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ที่ริเริ่มโดย Robert Karplus ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใหม่โดยการสืบเสาะหาคำตอบของคำถาม

เป็นแนวทางที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเรียนรู้วิธีพัฒนาทักษะการประมวลผลข้อมูลและการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยที่ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือ

เป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีวงจรการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วม การสำรวจ การอธิบาย การอธิบายอย่างละเอียด และการประเมิน