คู่มือการสอน

คำอธิบาย

คู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอน Can Do ของเราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ทักษะได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยต้องมีการประเมินด้วยข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร (Anglia Examinations)

โดยชุดนี้ไม่เพียงแค่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ Anglia Examinations เท่านั้น แต่ยังรวมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ครอบคลุมภาษาสำหรับการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆ และภาษาที่เกี่ยวกับชุมชนและโลกด้วย เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของครูผู้สอนของเราต่อไป และนำเกณฑ์การประเมินสำหรับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) มาพิจารณาด้วย

ตามทฤษฎีพหุปัญญานั้น นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจและความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนของ Can Do จัดทำขึ้นโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการสอนนักเรียน EFL และ ESL และได้มีการปรับปรุงแนวทางการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ประกอบด้วย

หนังสือคู่มือการสอน