Can Do Supplementary

SKU 885-86850-0193-3

คำอธิบาย

เป็นหนังสือกิจกรรมสี่สี 40 หน้าที่ช่วยเสริมให้นักเรียนได้ลงมือเขียนและมีกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เป็นวิธีการเรียนรู้ทีละขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้นักเรียนเข้าใจตัวอักษรอย่างถ่องแท้ อีกทั้ง ยังได้รับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อีกด้วย โดยรวมแล้ว Easy Alphabet เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 5 – 7 ปี

ประกอบด้วย

หนังสือคัดลายมือ