Can Do Primary 3: Colourful Days

SKU 885-88351-0015-8, 885-88351-0016-5

คำอธิบาย

ความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์หนังสือเรียนของเรา ชุด Can Do: Primary จัดทำขึ้นเป็นพิเศษและครอบคลุมเพื่อช่วยให้นักเรียน ESL และ EFL บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยสาระการเรียนรู้ผ่านธีมและเรื่องราว นักเรียนจะซึมซับเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างง่ายดาย และด้วยการฝึกฝนจริงในหนังสือแบบฝึกหัด ชุด Can Do: Primary จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

เครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวการบูรณาการ เนื้อหาและภาษา (CLIL), วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR), แนวทางการสอนแบบนั่งร้าน (SI) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CL) ชุดนี้ใช้ทฤษฎีและแนวทางที่หลากหลายเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีคุณสมบัติตรงตาม 4 ทักษะภาษาและทักษะการคิดแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน โดยตระหนักว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีส่วนร่วม Can Do: Primary มีแผนการสอนระดับประถม ซึ่งจัดทำขึ้นมาอย่างครบถ้วนสำหรับนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ประกอบด้วย

หนังสือเรียน
‘Colourful Days’

หนังสือแบบฝึกหัด
‘Colourful Days’

ดาวน์โหลด
ไฟล์เสียง ที่นี่